REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami ustanawia się regulamin serwisu internetowego Polskiego Ośrodka Edukacji Montessori w następującym brzmieniu (dalej Regulamin):

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Serwis Internetowy poem.pl prowadzony jest przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori  z siedzibą w Warszawie (02-496), przy ul. Henryka II Pobożnego, NIP: 522 25 00 349.
 2. Kontakt z właścicielem serwisu internetowego w sprawach obsługi, zapytań, realizacji prawa konsumentów należy kierować na adres: Polski Ośrodek Edukacji Montessori,     ul. Henryka Pobożnego 1, 02-496 Warszawa, e-mail: sekretariat@poem.pl

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i plików cookies.
 3. Użytkownik przed uzyskaniem dostępu do serwisu składa poprzez zaznaczenie widocznych pól oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu strony oraz Polityki Prywatności i plików cookies, akceptując postanowienia w nim zawarte.
 4. Serwis internetowy udostępnia formularz zgłoszeniowy przeznaczony dla Użytkowników serwisu, który daje możliwość przekazania danych osobowych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i przedstawienia mu oferty edukacyjnej przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori
 5. Użytkownik przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., poz. 119, poprzez zaznaczenie widocznych pól wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori danych osobowych, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami zawartymi w formularzu i klauzuli informacyjnej.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Nie dopuszczalne jest korzystanie z usług serwisu za pomocą automatycznych narzędzi do pobierania treści bez pisemnej zgody usługodawcy.

 

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań:
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies.
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa objęta wsparciem technicznym dostawcy oraz w jej aktualnej wersji.
 4. Polski Ośrodek Edukacji Montessori nie zapewnia warunków technicznych wskazanych powyżej. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 5. Polski Ośrodek Edukacji Montessori dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Polski Ośrodek Edukacji Montessori nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.

 

§ 4. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

1. Kontakt z Administratorem/Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest również drogą elektroniczną iodo@poem.pl.  Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktów w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator/Inspektor Ochrony Danych nie udziela informacji dotyczących procesu rekrutacji oraz informacji o ofercie Przedszkola.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.